Competitie update 2021-2022

- Click here for english -

IMG 1771
Nu we eindelijk weer mogen trainen en wedstrijden mogen spelen, is hier nog een even een update over hoe alle teams ervoor staan. Alvast een kleine spoiler, we staan er als SKC erg goed voor!

 

Laten we beginnen met de dames. Dames 15 staat op plek nummer 8 en hebben pas 6 wedstrijden gespeeld. Dit enthousiaste team doet het super goed en is duidelijk op weg naar hun eerste gewonnen wedstrijd. Dames 14 gaat mega steady dit jaar en staat op een mooie 7e plek, dit kan ook niet anders met al de ervaren spelers in het team. Dames 13 gaat goed in de competitie en wanneer ze winnen, winnen ze vol overtuiging met 4-0. Dit levert hun een 5e plek op in de competitie. Dus wie weet, misschien wordt de ‘unlucky’ Jerry nog wel een ‘lucky’ Jerry dit jaar. 

D12, D11 en D10 bevinden zich allemaal helemaal bovenaan in de competitie. D12 staat op plek nummer 2 en zal in de tweede helft van de competitie nog moeten strijden met de nummer 1 voor kampioenschap. D11 staat ook op plek nummer 2 met zelfs één wedstrijd minder gespeeld dan de nummer 1. D10 staat zelfs op plek nummer 1, maar het is nog wel spannend met de teams onder ze, maar dit gaat vast helemaal goedkomen. Dit gaat nog een mega spannende tweede helft van de competitie worden voor alle 3 de teams, maar wij hebben er alle vertrouwen in dat ze allemaal zullen strijden voor het kampioenschap.

D9 had een moeilijke start in de competitie en staat op plek 9, maar ze hebben kort voor de lockdown wel hun eerste wedstrijd met 4-0 gewonnen. Dit zullen ze vast in de tweede helft van de competitie gaan voortzetten. D8 staat op plek 6 maar heeft wel nog maar 5 wedstrijden gespeeld, dus wie komt acht alsnog aan de macht. D7 staat op kop en is hard op weg om dit seizoen kampioen te worden. Dit team blijft maar punten pakken en heeft dit seizoen pas 3 puntjes weggegeven. 

Dames 6 en dames 5 zitten samen in dezelfde poule dit jaar, waarin beide teams in de top 5 staan. Dames 6 staat op plek nummer 5 en Dames 5 is aan het strijden om het kampioenschap met de nummer 1 van de poule en staat zelf op nummer 2. Dames bier, sorry bedoel dames vier, maakt hun slogan, geen gelul 4-0, wel waar door veel wedstrijden dit seizoen met 4-0 te winnen. Hiervoor worden ze dan ook beloond met plek nummer 1 in de poule. 

De laatste drie damesteams van SKC gaan allemaal redelijk gelijk op. D3 staat op dit moment op plek 6 en hebben dus een mooie middenpositie. Misschien lukt het ze om met hun dinopower nog wat plekjes te stijgen in de tweede helft van het seizoen. D2 staat op plek nummer 5 op dit moment, maar hebben absoluut de eerste prijs al gewonnen voor de meest schitterende outfit van het seizoen. Dames 1 staat net als dames 2 op de vijfde plek, maar hebben wel wat minder wedstrijden gespeeld dan de rest van de poule en zouden zeker nog een aantal plekjes hoger kunnen loeien. Sorry bedoel natuurlijk eindigen ;)

Dan moeten we het natuurlijk nog even hebben over alle herenteams. We beginnen hier met H9, het beginnersteam. Zij staan op dit moment op plek 10, maar hebben hun eerste wedstrijd al gewonnen in de eerste helft. Wat een super prestatie, waar jullie zeker trots op mogen zijn. H8 heeft nog een beetje te maken met opstartproblemen, maar hebben het dit seizoen ook zeker niet makkelijk met H6 in dezelfde poule. Er is in ieder geval nog genoeg kans voor dit team om nog wat plekjes hoger te eindigen. H7 is erg in vorm dit seizoen en staat zelfs in de top drie van hun poule. Zet dit door mannen en jullie bemachtigen een podiumplek. 

H6 is helemaal op zijn plek aan de top. Dit team is dit hele seizoen nog onverslagen en heeft al 44 punten behaald. Dan H5, dit team staat op dit moment op plek 5. Ze hadden een wat moeilijke start, maar dit team is uiteindelijk toch in hawaiiaanse sferen beland en besloten de laatste twee wedstrijden met 10 punten terug te komen naar SKC. Wij stellen voor dat dit patroon wordt voortgezet in de tweede helft van het seizoen. In dezelfde poule als H5 zit H4. H4 heeft dit jaar een nieuwe opstelling in het veld staan en dit werpt zijn vruchten af. Het team heeft dit seizoen nog geen wedstrijd verloren en staat dan ook met meer dan genoeg punten op plek 1. Hopelijk kunnen jullie dit seizoen eindigen met een kampioenschap!

H3 staat op dit moment op plek 4. Ze begonnen het seizoen heel sterk, maar zwakten toen een beetje af. Maar niet getreurd, dit team is niet te temmen, heeft nog alle kans om op die felbegeerde eerste plek te eindigen en om in Bacardrie lemon te mogen zwemmen. H2 doet het iets minder dit seizoen en staat nu nog gedeeld laatste, maar er is genoeg talent en wijsheid in dit team te vinden om dit in de tweede helft nog om te draaien. Wij zien de toekomst voor heren 2 in ieder geval nog door een roze bril. Dan als laatste H1. Zij doen het fantastisch dit seizoen en staan op dit moment op de tweede plek. Ze lopen nog maar 2 punten achter op de nummer 1. Dit gaat nog erg spannend worden komend halfjaar. Hopelijk kunnen we van een mooie kampioenschapswedstrijd gaan genieten. 

Dit was de competitie-update van 2022. Wij zijn in ieder geval trots op hoe alle teams het doen, hopelijk jullie zelf ook. Succes met de tweede helft van de competitie!

 

English

Now that we can finally start training and playing games again, here is an update on how all teams are doing. A little spoiler in advance, we as SKC are doing very well!

Let's start with the ladies. Ladies 15 is in 8th place and have only played 6 games. This enthusiastic team is doing super well and is clearly on their way to their first win. Ladies 14 is going mega steady this year and is on a nice 7th place, this can not be otherwise with all the experienced players in the team. Ladies 13 is doing well in the league and when they win, they win 4-0 with conviction. This gives them a 5th place in the league. So who knows, maybe the unlucky Jerry will become a lucky Jerry this year. 

D12, D11 and D10 are all at the very top of the league. D12 is in spot number 2 and will have to battle with number 1 for championship in the second half of the league. D11 is also on place number 2 with even one game less played than the number 1. D10 is even on place number 1, but it is still exciting with the teams below them, but this will surely come good. This is going to be a mega exciting second half of the competition for all 3 teams, but we are confident that they will all fight for the championship.

D9 had a difficult start in the league and is in 9th place, but they did win their first game 4-0 shortly before the lockdown. I am sure they will continue this in the second half of the league. D8 is in spot 6 but they have only played 5 games so who is going to power eight. D7 is in the lead and is well on its way to becoming champions this season. This team keeps picking up points and has only given away 3 this season. 

Ladies 6 and Ladies 5 are in the same pool together this year, with both teams ranking in the top 5. Ladies 6 is in spot number 5 and Ladies 5 is competing for the championship with the number 1 in the pool and is in number 2 position themselves. Ladies beer, sorry I mean ladies four, is living up to their slogan, no bullshit 4-0, by winning many matches this season 4-0. For this they are rewarded with place number 1 in the pool. 

The last three ladies teams of SKC are all fairly evenly matched. D3 is currently ranked 6th and have a nice middle position. Maybe they will be able to use their dino-power to move up a few more spots in the second half of the season. D2 is currently on position number 5, but they have definitely won the first prize for the most beautiful outfit of the season. Ladies 1 is in fifth place, just like ladies 2, but have played a few less matches than the rest of the pool and could certainly ‘loei’ a few spots higher. Sorry, I mean of course finish ;)

Then, of course, we have to talk about all the men's teams. We start here with H9, the rookie team. They are currently in place 10, but have already won their first game in the first half. What a super achievement, of which you should certainly be proud. H8 is still having a bit of startup problems, but they are also having a tough time this season with H6 in the same pool. In any case, there is still plenty of opportunity for this team to finish a few spots higher. H7 is in great shape this season and is even in the top three of their pool. Keep this up, men, and you will end up on the podium. 

H6 is right at the top. This team is still undefeated this season and has already scored 44 points. Then H5, this team is currently in place 5. They had a somewhat difficult start, but this team eventually got into hawaiian moods and decided to come back to SKC with 10 points in the last two games. We suggest that this pattern continue in the second half of the season. In the same pool as H5 is H4. H4 has a new lineup in the field this year and it is paying off. The team has not lost a game yet this season and is therefore in 1st place with more than enough points. Hopefully you can end this season with a championship!

H3 is currently on spot 4. They started the season very strong, but then weakened a bit. But not to worry, this team is not to be tamed, still has every chance to finish on that coveted first spot and be allowed to swim in Bacardrie lemon. H2 is doing a little less this season and is still in shared last place, but there is enough talent and wisdom in this team to turn this around in the second half. We see the future for men 2 in any case still through rose-colored glasses. Then finally H1. They are doing great this season and are currently in second place. They are only 2 points behind the number 1. This is going to be very exciting next semester. Hopefully we can enjoy a nice championship match. 

This was the competition update of 2022. We are proud of how all teams are doing, hopefully you are too. Good luck with the second half of the competition!

SKC is supported by:

logo usc 2

Onze sponsoren

Joor It logo removebg preview Logo PLUS Lammenschans 180x180px Partners – Albion Association wout bergers removebg preview luf logo 2 removebg preview Rabobank storing? Actuele storingen en problemen | Allestoringen licht 200 200 removebg preview image removebg preview 13

Wil jij hier ook tussen staan? Klik dan hier voor meer info!