Competitie update Dames/ Competition update Ladies

Een brakke nieuwjaarsdag, de beste wensen voor 2020 en een competitie update voor SKC!

24 SKC teams zijn aan de competitie begonnen dit jaar. Allereerst zullen we kijken naar de Dames.

Om te beginnen onze beginnersteams, dames 14 en 15. Deze enthousiaste dames hebben in korte tijd al veel geleerd. Een top drie klassering ligt nog niet in de lijn van verwachting, maar beide teams hebben wel al de eerste punten te pakken. Zeker geen slechte prestatie voor de dames die voor dit seizoen nog nooit een set hadden gespeeld. Hopelijk komen daar nog meerdere punten bij!

Dames 12 en 13 gaan al iets langer mee in de volleybalwereld en tonen hun ervaring ook door een keurige stand in de competitie. De teams staan na 10 wedstrijden op een respectievelijke 6e en 8e plaats. Vooral dames 12 toont veel potentie, na een voorzichtige start hebben ze de afgelopen twee wedstrijden overtuigend kunnen winnen. 

Bij dames 11 beleven ze nu al een mooi seizoen. Verschillende wedstrijden zijn gewonnen, en hun stand in de competitie kan vooral nog omhoog, aangezien zij nog een aantal wedstrijden minder hebben gespeeld dan de competitie. Wel zitten de dames van het 11e in de poule met dames 15 en 12. Wie weet kunnen deze teams in ontwikkeling het dames 11 nog moeilijk maken in de komende wedstrijden.

Dames 10 weet dit seizoen mee te spelen in de top van de vierde klasse. Een top drie notering aan het einde van het seizoen zou nog mooi mogelijk zijn. Als dit niveau wordt volgehouden zal het niet uitmaken dat hun concurrentie nog wat wedstrijden minder gespeeld heeft.

Dames 8 en 9 zijn nieuw in de derde klasse. Na het spelen van de promotiewedstrijden vorig seizoen zijn er uiteindelijk 2 derde klasseteams bij gekomen voor SKC. Nu weten we natuurlijk dat een klasse hoger gaan spelen best een stap is. Hoewel de teams veel ontwikkeling en veerkracht tonen bleven de punten aan het begin van het seizoen nog een beetje uit. Toch haalden beide teams 5 van hun 6 totale punten in alleen al de laatste 3 wedstrijden. Als deze lijn wordt doorgezet zijn er in de tweede seizoenshelft zeker nog genoeg punten te behalen voor deze dames!

Dames 7 is een team met ervaren spelers, dit jaar versterkt door een paar leuke eerstejaars. Deze combinatie begint langzaam zijn vruchten af te werpen. Na een rustige start (dames 7 had haar eerste wedstrijd pas op 5 oktober) worden er nu regelmatiger puntjes van de tegenstander gepakt en wat wedstrijden gewonnen. Nu de dames de smaak te pakken hebben is er nog genoeg winst te halen dit seizoen.

Dames 6 kreeg een duidelijk doel aan het begin van het jaar: kampioen worden om te promoveren naar de 2e klasse. Vol overtuiging zijn de dames aan deze taak begonnen, met goede resultaten, op dit moment een tweede plaats. Toch laat de concurrentie ze niet zomaar lopen, vooral de wedstrijd tegen directe concurrent RVV maakt de competitie voor dames 6 in januari meteen weer spannend. We gaan er in ieder geval vanuit dat de dames in de tweede seizoenshelft weer met net zoveel enthousiasme wedstrijden gaan winnen om kampioen te worden!

Dames 5 kreeg een veel minder belangrijke doelstelling mee, de dames gaan voor een notering in het linkerrijtje. Na wisselende resultaten staat dames 5 er keurig voor in de competitie. Een 7e plaats, met wat minder wedstrijden dan andere teams. Vooral de wedstrijd tegen dames 9 op de Super Saturday zal weer een intense onderlinge SKC-strijd worden!

Dames 4 heeft het vorig jaar moeilijk gehad, maar toont dit seizoen weer een keurige 2e klasseploeg te zijn. Met twee eerstejaars SKC'ers aan het roer als setters hebben de dames in de loop van de eerste seizoenshelft steeds meer punten kunnen pakken. Dames 4 ging met een 6e plaats de winterstop in en kan wie weet nog een plaats in de (sub)top vasthouden in de rest van het seizoen. 

Dames 3 is een team vol nieuwe SKC talenten. Dit talent hebben ze ook meteen getoond in de competitie, met een seizoensstart vol winst. Toch krijgen de meiden ook wat tegenstand, waardoor ze nu op een nette 3e plaats staan. Wie weet vecht dames 3 zich nog naar het kampioenschap!

De dames van het tweede hadden, ondanks een sterke bezetting, een wat moeizaam begin in de competitie. Die laatste plaats werd net iets te lang vastgehouden. Toch hebben de dames de inzet getoond om weer punten te gaan pakken. Na zelfs een paar keer winst (inclusief een spectaculaire winst tegen de toenmalige nummer 1) staat dames 2 nu op een keurige 8e plaats, met zicht op een hogere notering.

Ons paradepaardje Dames 1 heeft dit jaar wat versterking gekregen, zowel vanuit dames 2 als van eerstejaars Anne. De dames moesten even aan elkaar wennen, wat zijn weerslag had op de competitie, maar hebben nu toch de weg omhoog gevonden. De laatste 3 wedstrijden werden met veel overtuiging gewonnen, wat hoop geeft voor de tweede helft van het seizoen. De dames staan nu op de 5e plaats, maar we weten zeker dat ze zullen vechten alsof ze voor het kampioenschap gaan. 

New Year's Eve is a good time to review the competition of the past half season.

24 SKC teams have started the competition this year. First of all we will look at the Ladies.

Our beginner teams to start with, Ladies 14 and 15. These enthusiastic ladies have already learned a lot in a short time. A top three ranking is not yet in line of expectation, but both teams already have their first points. Certainly not a bad performance for the ladies who had never played a set before this season. Hopefully more points will be added!

Ladies 12 and 13 have been in the volleyball world for a little longer and are also showing their experience through a neat position in the competition. The teams are in 6th and 8th place after 10 matches. Ladies 12 in particular shows a lot of potential, after a cautious start they have been able to convincingly win the last two games.

Ladies 11 is already experiencing a great season. Several matches have already been won, and their ranking in the competition can still be increased, as they have played a couple of matches less than the competition. The ladies of the 11th are in the group with Ladies 15 and 12. Who knows, these developing teams can still make it difficult for Ladies 11 in the upcoming games.

Ladies 10 this season is playing the top of the fourth class. A top three ranking at the end of the season would still be possible. If this level is maintained, it will not matter that their competition has played some matches less.

Ladies 8 and 9 are new in the third class. After playing the promotion matches last season, 2 third class teams were finally added to SKC. Now, of course we know that playing a higher class is quite a step. Although the teams show a lot of development and resilience, the points were still a bit off at the start of the season. However, both teams achieved 5 of their 6 total points in the last 3 games alone. If this growth continues, there are certainly enough points to be gained in the second half of the season for these ladies!

Ladies 7 is a team with experienced players, this year reinforced by a few nice freshmen. This combination is slowly starting to bear fruit. After a quiet start (Ladies 7 had her first game only on October 5th), more regular points are taken from the opponent and some matches are won. Now that the ladies have the taste, there is still enough to make a profit this season.

Ladies 6 got a clear goal at the start of the year: become a champion to promote to the 2nd class. Full of conviction, the ladies have started this task, with good results, currently in second place. However, the competition does not let them win easily. Especially direct competitor RVV, the match against them immediately makes the competition exciting again for Ladies 6  in January. In any case, we assume that the ladies will again win matches with just as much enthusiasm in the second half of the season to become champions!

Ladies 5 got a less important objective, the ladies go for a listing in the left row. After varying results, Ladies 5 is in a good place in the competition. A 7th place, with less matches than other teams. Especially the match against ladies 9 on the Super Saturday will again be an intense mutual SKC fight!

Ladies 4 had a hard time last year, but this season again shows to be a neat 2nd class team. With two first-year SKCers at the helm as setters, the ladies were able to grab more and more points in the course of the first half of the season. Ladies 4 entered the winter break with a 6th place and who knows who can hold a place in the (sub) top for the rest of the season.

Ladies 3 is a team full of new SKC talents. They also immediately demonstrated this talent in the competition, with a seasonal start full of wins. Yet the girls also get some competition, so they are now in a neat 3rd place. Who knows, Ladies 3 will still fight for the championship!

The ladies of the second had, despite a strong line-up, a somewhat difficult start in the competition. That last place was held just a little too long. Yet the ladies have shown the commitment to grab points again. After even winning a few times (including a spectacular win against the then number 1), Ladies 2 is now in a neat 8th place, with a view of a higher score.

Our flagship Ladies 1 has received some reinforcement this year, both from ladies 2 and from freshman Anne. The ladies had to get used to each other, which had an impact on the competition, but have now found their way up. The last 3 games were won with great conviction, which gives hope for the second half of the season. The ladies are now in 5th place, but we are sure they will fight as if they are going for the championship.SKC Studentenvolleybal | E-mail: info@skcvolleybal.nl | Adres: p/a Universitair Sportcentrum, Einsteinweg 6, 2333 CC Leiden | © 2020 SKC Studentenvolleybal. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper