Trainingen en wedstrijden / Practice and competition games

Hoeveel tijd ben ik gemiddeld kwijt aan SKC? 
Onze leden zijn in principe altijd met hun team aanwezig tijdens de training (elke week 1,5 uur, alleen de drie hoogste dames en heren teams trainen 2x 1,5 uur per week) en hun wedstrijd (ongeveer elke week 3 uur). Ook wordt er verwacht dat leden gedurende het jaar een aantal teamtaken verichten zodat de vereniging blijft draaien. Denk hierbij bijvoorbeeld aan bardiensten, tellen en scheidsen. Daarnaast kunnen leden buiten deze vaste momenten vrijblijvend aanwezig zijn op de wedstrijdavonden, borrels en feesten die georganiseerd worden. 

Waar en wanneer zijn de trainingen en wedstrijden? 
Onze trainingen vinden allemaal plaats op het Universitair Sportcentrum van de Universiteit Leiden, Einsteinweg 6, 2333 CC Leiden. Er zijn op maandagavond, dinsdagavond en woensdagavond trainingen voor verschillende teams, met de meeste teams op dinsdagavond. De verschillende trainingstijden zijn van 18.30 - 20.00, 20.00 - 21.30 of 21.30 - 23.00. 

Thuiswedstrijden vinden ook plaats op het Universitair Sportcentrum van de Universiteit Leiden. De uitwedstrijden worden gespeeld in verschillende zalen in de grotere regio Leiden en Den Haag. De meeste zalen zijn prima bereikbaar met het openbaar vervoer. Aangezien SKC met de reguliere Nevobo competitie meedoet, zijn de wedstrijden vaak op vrijdagavond of eventueel overdag op zaterdag. 

Wat is het wedstrijdtenue? 
Het wedstrijdtenue van SKC bestaat uit het officiële wedstrijdshirt, een zwart broekje, sportschoenen en eventueel sokken en kniebeschermers. Het wedstrijdshirt kan aan het begin van het seizoen worden aangeschaft bij het bestuur en is verplicht voor alle spelende leden.

Kan ik me ook bij SKC aanmelden als ik nog nooit heb gevolleybald?
Dat kan absoluut! Bij SKC hebben we teams die uitkomen op beginnersniveau tot en met de promotieklasse. SKC heeft in seizoen '21-'22 15 damesteams en 9 herenteams. Wij maken bij SKC altijd plaats voor minstens één damesteam voor beginners en één herenteam voor beginners. 

Verder komt SKC D1 uit in de promotieklasse. SKC D2 en SKC D3 spelen in de 1e klasse. SKC D4, SKC D5 en SKC D6 draaien goed mee in de 2e klasse. Verder komen er drie SKC damesteams uit in de 3e klasse. De overige 6 damesteams spelen in de 4e klasse. 

Ons hoogste twee herenteams SKC H1 en SKC H2 spelen allebei mee in de promotieklasse. SKC H3 speelt dit jaar 2e klasse en SKC H4 en SKC H5 komen uit in de 3e klasse. SKC H6, SKC H7, SKC H8 en SKC H9 spelen in de 4e klasse. 

 

-English-

 

How much time do I spend on SKC on average?
Our members are expected to be present at practice together with their team (every week 1,5 hours, only the three highest women's and men's teams practice 2x 1,5 hours per week) and their competition games (about 3 hours every week). It is also expected that members will perform a number of team tasks throughout the year so that SKC keeps running. Think for example of bar services, counting and refereeing. In addition, outside these fixed moments, our members can opt to attend the competition evenings at the USC, drinks and the parties and other activities that are organized.

Where and when are the practices and competition games?
Our practices all take place at the University Sports Centre of Leiden University, Einsteinweg 6, 2333 CC Leiden. There is practice on Monday evening, Tuesday evening and Wednesday evening for different teams, with most teams having practice on Tuesday evening. The different practice times are from 18.30 - 20.00, 20.00 - 21.30 or 21.30 - 23.00. 

Home games also take place at the University Sports Centre of Leiden University. The away games are played at different venues in the larger region of Leiden and The Hague. Most venues are easily accessible by public transport. As SKC participates in the regular Nevobo competition, the games are often on Friday evening or possibly during the day on Saturday.

What is the competition attire?
SKC's competition attire consists of the official SKC competition shirt, black shorts, sports shoes and possibly socks and kneepads. The competition shirt can be purchased from the Board at the beginning of the season and is mandatory for all playing members.

Can I also sign up at SKC if I have never played volleyball before?
That is absolutely possible! At SKC we have teams that compete at beginners level up to and including the promotion class. SKC has 15 women's teams and 9 men's teams in the season '21-'22. At SKC we always make space for at least one women's team for beginners and one men's team for beginners. 

Furthermore, SKC D1 plays in the promotion class. SKC D2 and SKC D3 are playing in the 1st class. SKC D4, SKC D5 and SKC D6 get along well in the 2nd class. Furthermore, there will be three SKC lady teams in the 3rd class. The other six lady teams will play in the 4th class. 

Our highest two men's teams SKC H1 and SKC H2 are playing in the promotion class this season. SKC H3 is playing 2nd class this year and SKC H4 and SKC H5 will compete in the 3rd class. SKC H6, SKC H7, SKC H8 and SKC H9 play in the 4th class. 

 

Verjaardagskalender

Verjaardagen

2 Apr: Anouk Gijben (21)
3 Apr: Anna van Amsterdam (22)
4 Apr: Govert Verberg (31)
4 Apr: Steyn-Jelle van Overveld (21)
5 Apr: Thomas Weitering (28)
6 Apr: Richard Dang (25)
16 Apr: Anouk van den Berg (22)
22 Apr: Omid Tajalizadehkhoob (26)
25 Apr: Nando Witte (21)
28 Apr: Jim Raats (23)
2 May: Siem Hijmans (26)

SKC is supported by:

logo usc 2

Onze sponsoren

Joor It logo removebg preview Logo PLUS Lammenschans 180x180px Partners – Albion Association wout bergers removebg preview luf logo 2 removebg preview Rabobank storing? Actuele storingen en problemen | Allestoringen licht 200 200 removebg preview image removebg preview 13

Wil jij hier ook tussen staan? Klik dan hier voor meer info!