Geschiedenis van SKC

Geschiedenis van SKC

Begin 1969 wilde een aantal SSR-leden, Jan Mulder, Cor van Viegen, Henk Blok en Jan van Walbeek, graag sporten naast hun studie. Allen hadden gevolleybald op de middelbare school en zodoende viel de keus op deze sport. Er was weliswaar al een studentenvolleybalverenging, LUSV Volleybal genaamd, maar de SSR’ers wilden graag iets anders en eigens. Er werd contact gezocht met de Kweekschool (tegenwoordig de PABO), die beschikte over een sporthal. Een aantal leerlingen van de Kweekschool wilde ook wel volleyballen, en zo werd op 1 september 1969 SKC opgericht: SSR Kweekschool Combinatie.  De cultuurverschillen tussen de studenten en scholieren bleken echter erg groot, en de samenwerking met de Kweekschool kwam al in 1971 ten einde, toen de universitaire sporthal gereed was, waar HBO-ers destijds niet werden toegelaten, en men aldaar ging trainen.

De vereniging groeit in de eerste jaren; al snel komen er meer teams en in 1974 ontstaat er een damesteam. Steeds meer niet-SSR’ers melden zich aan bij de vereniging en 1975 worden de banden met SSR definitef losgelaten. Eind jaren ’70 heeft de vereniging vijf herenteams en vier damesteams. Het niveau blijft echter hangen rond de 2e/3e klasse. SKC is in deze jaren het kleine broertje van het grotere en hoger spelende LUSV, dat een team in de overgangsklasse (tegenwoordig promotieklasse) én de eerste klasse, en later zelfs de tweede divisie heeft. Er wordt een aantal keer gepraat over een fusie, maar concrete stappen worden niet ondernomen.  Ook in de jaren ’80 en ’90 en het begin van de jaren 2000 blijft de concurrentie met LUSV moordend. Beide verenigingen zijn zich ervan bewust dat een beginnend student de keuze heeft uit twee volleybalverenigingen, en doen hun uiterste best hun vereniging zo goed mogelijk op de kaart te zetten. Voorstellen tot fusie worden wel af en toe gedaan en in 1987 en 2004 wordt zelf een Fusiecommissie in het leven geroepen, maar het komt niet van de grond. Beide verenigingen geven aan niet verder te willen groeien en de eigen verenigingssfeer te willen behouden. LUSV kampt echter met problemen en heft zich op 11 mei 2005 per ALV op. De oud-LUSV’ers die door willen gaan met volleybal, sluiten zich aan bij SKC.

Gezelligheid heeft bij SKC altijd een grote rol gespeeld. Al vanaf het begin wordt er druk gefeest en geborreld. In de eerste jaren vonden de borrels plaats op zeilvereniging de Blauwe Schuit. De eerste echte stamkroeg was De Drie Haringen. Later zijn De Twee Spieghels, Cheers, De Spons en Huis de Bijlen de revue gepasseerd. De afgelopen jaren is er geborreld in café De Kroeg, en met ingang van seizoen 2016-2017 wordt er geborreld in De Keyzer.

Op dit moment is SKC nog steeds een bloeiende vereniging, waar volleybal en gezelligheid hoog in het vaandel staan.

~~~

At the beginning of 1969, a number of SSR members, Jan Mulder, Cor van Viegen, Henk Blok and Jan van Walbeek, wanted to play sports next to their studies. All had played volleyball in high school and so the choice fell on this sport. Although there was already a student volleyball association called LUSV Volleybal, the SSR members wanted something different and unique. Contact was made with the Kweekschool (now the PABO), which had a sports hall. A number of students of the Kweekschool also wanted to play volleyball, and so on September 1, 1969 SKC was founded: SSR Kweekschool Combinatie. However, the cultural differences between the students and pupils turned out to be very large, and the collaboration with the Kweekschool already came to an end in 1971, when the university sports hall was completed, where HBO students were not allowed at the time, and people started training there.

The association is growing in it's early years; Soon more gent's teams were added and in 1974 a woman's team was created. More and more non-SSR members register with the association and in 1975 the ties with SSR are let go. At the end of the 1970s, the association had five men's teams and four women's teams. However, the level remained around the 2nd/3rd class. In these years, SKC is the little brother of the larger and higher playing LUSV, which has a team in both the transition class (promotion class nowadays) and the first class, and later they even play in the second division. There are a number of talks about a merger, but no concrete steps are taken. In the 1980s, 1990s and early 2000s, competition with LUSV remained fierce. Both associations are aware that a beginning student can choose from two volleyball associations, and do their utmost to put their association on the map as well as possible. Merger proposals are occasionally made and a Merger Committee itself is set up in 1987 and 2004, but it never gets off the ground. Both associations indicate that they do not want to grow any further and that they want to maintain their own association atmosphere. However, LUSV is struggling with problems and eventually dissolves on May 11, 2005 by GMM. The former LUSV'ers who want to continue with volleyball, join SKC.

A fun and festive atmosthere has always played a major role at SKC. There has been a lot of partying and drinking from the start. In the first years, the borrels took place at sailing club De Blauwe Schuit. The first "stamkroeg" was De Drie Haringen. Later, De Twee Spieghels, Cheers, De Sponge and Huis de Bijlen all had he pleasure of welcoming SKC'ers at some point. In recent years there has been drinks in café De Kroeg, and from the 2016-2017 season De Keyzer is the place SKC'ers go to, to have fun with their friends.

At the moment, SKC is still a thriving association, where volleyball and "gezelligheid" are one of the most important things.

Verjaardagskalender

Verjaardagen

2 Apr: Anouk Gijben (21)
3 Apr: Anna van Amsterdam (22)
4 Apr: Govert Verberg (31)
4 Apr: Steyn-Jelle van Overveld (21)
5 Apr: Thomas Weitering (28)
6 Apr: Richard Dang (25)
16 Apr: Anouk van den Berg (22)
22 Apr: Omid Tajalizadehkhoob (26)
25 Apr: Nando Witte (21)
28 Apr: Jim Raats (23)
2 May: Siem Hijmans (26)

SKC is supported by:

logo usc 2

Onze sponsoren

Joor It logo removebg preview Logo PLUS Lammenschans 180x180px Partners – Albion Association wout bergers removebg preview luf logo 2 removebg preview Rabobank storing? Actuele storingen en problemen | Allestoringen licht 200 200 removebg preview image removebg preview 13

Wil jij hier ook tussen staan? Klik dan hier voor meer info!