Coronamaatregelen bij SKC / Corona measures at SKC

- For English, please scroll down - 

We hebben helaas nog steeds te maken met coronamaatregelen en restricties wat betreft volleybal en activiteiten. SKC volgt hierbij de restricties en adviezen vanuit de overheid, het RIVM, de Nevobo, NOC*NSF, het USC en de Universiteit Leiden. Binnen deze grenzen zullen er zoveel mogelijk trainingen, wedstrijden en activiteiten worden georganiseerd. Op deze pagina staat de meest recente informatie over de geldende corona maatregelen van SKC. Veranderingen worden ook altijd gecommuniceerd naar leden via e-mail. 

Laatst geüpdated op: 16 januari 2021.

 

Trainingen en wedstrijden
Alle teams mogen nu weer trainen, ook na 20:00, wat betekent dat we teruggaan naar het trainingsschema van september (zie bijlage). De competitie mag helaas nog niet doorgaan, maar als SKC hebben we wel de hal beschikbaar op die momenten. Daarom is er een interne competitie opgezet, het schema hiervoor staat ook in de bijlage, dus kijk goed wanneer je aan de beurt bent! Verdere informatie wordt later nog met de aanvoerders gedeeld. Zorg dat je bij binnenkomst bij het USC een wegwerp/chirurgisch mondkapje draagt; deze mag je in het veld wel afdoen.

 

Tribune 

De tribunes zijn in principe gesloten, maar het is wel toegestaan om snel je schoenen te wisselen en je tas er neer te zetten. Probeer dit wel zo veel mogelijk te beperken en blijf niet hangen. De enige uitzondering is voor trainers of teams die tussen trainingen of wedstrijden moeten wachten, zij mogen op de tribune wachten. Denk er hierbij aan dat er ten alle tijden 1,5 meter afstand gehouden moet worden, tenzij je in het veld staat.

 

Kleedkamers en kantine

De kleedkamers zijn geopend, maar om drukte in de kleedkamers te voorkomen, willen we je vragen om zoveel mogelijk al omgekleed naar het USC te komen. De kantine is geopend, maar kan alleen voor afhaal gebruikt worden, dus het is niet de bedoeling dat je in de kantine gaat zitten. 

 

Corona

Sinds 3 december 2021 kun je een zelftest gebruiken als je milde klachten hebt die passen bij COVID-19. Denk hierbij aan verkoudheidsklachten, een kuchje of keelpijn. Test je positief, maak dan een afspraak bij de GGD om de uitslag te laten controleren. Bij klachten kun je ook meteen naar de GGD gaan. De zelftesten kunnen niet gebruikt worden voor het opheffen van quarantainemaatregelen en ook bij aanhoudende klachten moet je bij de GGD testen. Daarnaast adviseren we kwetsbaren en mensen die werken of contact hebben met kwetsbaren altijd een testafspraak te maken bij de GGD. Bij zwaardere klachten zoals koorts, moet je je sowieso bij de GGD laten testen. 

Heb je een negatieve test? Zorg dan dat je alsnog met je team overlegd of ze het oké vinden als je naar de training komt. Is de test positief? Volg dan de regels van de overheid op, ga in quarantaine en licht de mensen in waarmee je in contact bent geweest. Als je hebt getraind en achteraf positief bent getest, hoeft je team niet in quarantaine. Alleen als je 15 minuten binnen 1,5 meter afstand bent geweest, word je gezien als nauw contact en moet je in quarantaine. Dit is aan jouw en je teamgenoten om te beslissen en mensen die meer dan een week eerder hun boostervaccinatie hebben gekregen of in de 8 weken ervoor positief zijn getest, hoeven niet in quarantaine te gaan volgens de regels van de overheid. Ook zouden wij het fijn vinden om op de hoogte gesteld te worden van je positieve test, zodat we in de gaten kunnen houden in hoeverre corona zich binnen SKC verspreid. Je kan hiervoor een van de bestuursleden een appje sturen of mailen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Ten slotte willen we jullie vragen om duidelijke afspraken te maken met het team en elkaars mening te respecteren, zodat we allemaal weer met een goed gevoel kunnen sporten. Mochten er problemen ontstaan kan je altijd contact opnemen met je trainer, een bestuurslid of een vertrouwenscontactpersoon. Blijf gezond en tot snel!

 

Corona coördinatoren:

SKC heeft twee corona coördinatoren aangesteld waar je terecht kunt voor vragen en opmerkingen. Dit zijn onze voorzitter Marit van der Bilt (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.) en onze secretaris Myra de Laat (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.). 

Marit en Myra lopen rond in groene vestjes met hun naam erop. Ook de rest van het bestuur loopt in deze vestjes rond en kun je altijd aanspreken met vragen of opmerkingen. 

Als je vragen hebt aan de GGD kun je ze bereiken op het nummer 085-0782878 (maandag tot en met zondag bereikbaar van 08:00 tot 20:00 uur). Zij zijn ook te bereiken via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

~~~ English ~~~

 

Unfortunately, this year we are dealing with corona measures and restrictions regarding volleyball and activities. SKC follows the restrictions and advice from the government, the RIVM, the Nevobo, NOC*NSF, the USC and Leiden University. Within these limits, as many training sessions, competitions and activities as possible will be organized. This page contains the most recent information about the current corona measures of SKC. Changes are also always communicated to members via email. 

Last updated on: January 16, 2021.

 

Training and competitions
All teams are now allowed to train again, even after 20:00, which means that we will go back to the September training schedule (see attachment). Unfortunately, the competition is not allowed to continue yet, but as SKC we do have the hall available at those times. That is why an internal competition has been set up, the schedule for this is also in the attachments, so make sure to check when it is your turn! When entering the USC, make sure you wear a disposable facemask that is at least type II; you can take these off in the field. The USC does not ask for QR codes (The USC is seen as an educational institution) and you must keep your distance at all times, unless you are in the field.

 

Stands

The stands are closed, but it is allowed to quickly change your shoes and put your bag down. Try to limit this as much as possible and don't stay there longer than you have to. The only exception is for trainers or teams that have to wait between training sessions or matches, they are allowed to wait in the stands. Remember that a distance of 1.5 meters must be kept at all times, unless you are in the field.

 

Changing rooms and canteen
The changing rooms are open, but to avoid crowds in the changing rooms, we would like to 
ask you to come to the USC in your sports clothes as much as possible. The canteen is open, but can only be used for takeaway, so you are not supposed to sit down in the canteen.

 

Corona
Since December 3, 2021 you can use a self-test if you have mild complaints that fit with COVID-19. For example, think of a light cold, a cough or sore throat. If you test positive, make an appointment with the GGD to have the result checked. If you have complaints, you can also go straight to the GGD. The self-tests cannot be used to get out of quarantine and you must also test at the GGD in the event of persistent complaints. In addition, we advise vulnerable people and people who work or have contact with vulnerable people to always make a test appointment with the GGD. In case of more serious complaints such as fever, you should always be tested at the GGD. For further information, please visit the website of the national government (https://www.google.com/url?q=http://www.rijksoverheid.nl&source=gmail&ust=1642455815113000&usg=AOvVaw3u4AOjSHR13eIy2YCvLrQF">www.rijksoverheid.nl).

Do you have a negative test? Make sure you discuss with your team whether they are okay with you coming to training. Is the test positive? Then follow the rules of the government, go into quarantine and inform the people you have been in contact with. If you have trained and tested positive afterwards, your entire team does not have to be quarantined immediately. Only those people who have been within 1.5 meters of the infected person for 15 minutes are considered close contact and must be quarantined. This is up to you and your teammates to decide. People who received their booster vaccination more than a week ago or tested positive in the 8 weeks before do not have to go into quarantine according to government rules. We would also like to be informed of your positive test, so that we can keep an eye on the extent to which corona is spreading within SKC. You can send one of the board members a text or email to Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. . We will of course treat this information confidentially.

Finally, we would like to ask you to make clear agreements with the team and to respect each other's opinion, so that we can all exercise again with a good feeling. If problems arise, you can always contact us, your trainer or a confidential advisor. Stay healthy and see you soon!

 

Corona coordinators:

SKC has appointed two corona coordinators to whom you can go for questions and comments. These are our chairwoman Marit van der Bilt (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.) and our secretary Myra de Laat (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.). 

Marit and Myra are walking around in green vests with their name on it. The rest of the board also walks around in these vests and you can always address them with questions or comments. 

If you have any questions for the GGD , you can reach them on 085-0782878 (Monday to Sunday from 08:00 to 20:00). They can also be reached via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Onze sponsoren

 

Joor It logo removebg preview  Logo PLUS Lammenschans 180x180px  Partners – Albion Association  wout bergers removebg preview 
 luf logo 2 removebg preview Rabobank storing? Actuele storingen en problemen | Allestoringen  licht 200 200 removebg preview    Nieuwe Schaar1 
SKC Studentenvolleybal | E-mail: info@skcvolleybal.nl | Adres: p/a Universitair Sportcentrum, Einsteinweg 6, 2333 CC Leiden | © 2020 SKC Studentenvolleybal. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper